АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

Автоматизация на процесите

Автоматизация на технологичен процес е съвкупност от методи и средства, предназначена за реализиране на система за управление на технологичните процеси, като се минимизира участието на технологичния персонал чрез предоставянето на възможност за вземане на решения.

Бизнес Мениджмънт Системс предлага типово решение за автоматизация на петролни бази, което може да бъде настроено към бизнес-процеса на конкретния клиент.

Архитектура на типовото решение за автоматизация на петролни бази

Нивоизмервателни системи Rosemount TankMaster

 

 

Посредством FCU (Field Communication Units) сървъра на Rosemount TankMaster получава данни за нивото на нефтопродукта, налягането, температурата по слоеве и нивото на свободната вода във всеки от резервоарите. Вграденият софтуер извършва всички необходими изчисления и формира окончателните данни от измерването. Rosemount TankMaster.net сървър извлича формираните в Rosemount TankMaster сървъра резултати и ги визуализира, като ги публикува в WEB-среда.


 

 

 

 

 

 

 

 

Операторска станция Unisyst DS32

 

 

 

 

Операторската станция Unisyst DS32 извършва управление и мониторинг на КИП и А оборудването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honeywell Uniformance PHD

Honeywell Uniformance PHD e система за събиране, първична обработка, предаване и съхраняване на процесни данни.

 

 

Система за контрол на транспорта на петролни продукти по магистрални тръбопроводи

Системата извършва контрол в реално време на транспорта на петролни продукти по магистрални тръбопроводи.

 

 

Автоматизирана система за отчетност

 

Уеб базирана система за автоматизирана отчетност предоставя на потребителите следните данни

 

  • Наличности по резервоари (на един час)
  • Движение на материалните потоци (транзакции)
  • Баланс по продукти в петролната база
  • Интеграция със съществуващи информационни системи