DOCUMENTUM

Организационно-разпоредителен документооборот (ОРД)

Системи за управление на неструктурираната информация на предприятието - Enterprise Content Management (ECM)

DOCUMENTUM – световен лидер на пазара на ЕСМ системи. Платформата на DOCUMENTUM е цялостна и в същото време достатъчно гъвкава, за да отговори на нарастващите нужди на бизнес потребителите по отношение управлението на информацията.

 • Работи с различни видове документи и файлове (текстови документи, инженерни чертежи, XML документи, сканирани изображения, аудио и видео файлове)
 • Управлява документите на предприятието на всички етапи от жизнения им цикъл
 • Интегрира се с различни информационни системи (SAP ERP)
 • Използва се в повече от 1400 компании в света

 

Функционалните характеристики на Documentum

 • Управление на процеса на създаване на документи, чрез използване на средства за сканиране и разпознаване на документи
 • Съвместна работа с документи
 • Управление на версиите на документите
 • Динамично маршрутизиране на документите
 • Многонивова процедура за съгласуване на документи
 • Архивиране на документи
 • Регистрация на входящи и изходящи документи
 • Контрол на изпълнение на документите
 • Формиране на отчети
 • Търсене по атрибути

 

Решения на платформа Documentum

Бизнес Мениджмънт Системс предлага следните решения на база платформа DOCUMENTUM

 • Организационно-разпоредеителен документооборот (ОРД)
 • Електронен архив на предприятието (ЕАП)
 • Договорен документооборот
 • Финансов документооборот (изходящи и входящи фактури) с интеграция със SAP ERP

Организационно-разпоредителен документооборот (ОРД)

Документооборот - непрекъснат процес на движение на документи, обективно отразяващ дейността на предприятието и позволяващ ефективното му управление. Ефективното управление на документите е необходим компонент на успешното управление на фирмата.

 

Организационно-разпоредителен документооборот (ОРД) автоматизира

 • Работа с различни типове документи
  • Разпоредителни документи - заповеди, разпореждания, указания, решения и др.
  • Организационни документи - устави, щатни разписания, длъжностни характеристики, вътрешни регламенти и др.
  • Информационно-справочни документи - протоколи, служебни и докладни записки, актове, справки и др.
  • Входящи документи
  • Изходящи документи
 • Бизнес-процесите
  • Подготовка и обработка на документи
  • Контрол на изпълнителската дисциплина
  • Съхраняване на документи
  • Търсене на документи
  • Достъп до документи в съответствие с правомощията

 

Ползи и предимства

 • Прозрачност на организационно-разпоредителния документооборот
 • Пълен контрол на цикъла на обработка на документи
 • Системно и надеждно съхраняване на документи
 • Бързо търсене на документи по атрибути и съдържание
 • Предотвратяване загубата на документи

Електронен архив

Електронният архив позволява надеждно съхраняване на информацията и лесното й достъпване в случай на необходимост.

Електронният архив оптимизира ресурсите, необходими за управление на архива и повишава информационната безопасност на компанията.

Електронният архив свързва електронния документ с хартиения, а това позволява в повечето случаи да се работи само с електронния документ.

 

Ползи и предимства

 • Намалява разходите за съхраняване на информацията
 • Надеждно съхраняване на информацията
 • Бързо търсене на архивни документи
 • Регламентиран достъп до архивните документи

 

Договорен документооборот

Договорният документооборот автоматизира

 • Работата с всички видове договорни документи
  • Проекто-договорни документи (търговски предложения, тендерна документация и други)
  • Договорни документи (договори, допълнителни споразумения и други)
  • Производни документи и първични отчетни документи (фактури, актове и други)
 • Бизнес-процесите
  • Подготовка и обработка на проекто-договорни документи
  • Подготовка и съгласуване на проекто-договори, подписване на договори
  • Документно проследяване на изпълнението на договорите

 

Ползи и предимства

 • Организирано и сигурно съхранение на договорна документация
 • Реализиране на пълния цикъл на електронния документооборот
 • Предотвратяване загубата на договорната документация
 • Намаляване на времето за работа с договорите
 • Повишаване на прозрачността на договорния документооборот
 • Повишаване на нивото на информационната безопасност

Реализирана е интеграция между SAP ERP и DOCUMENTUM.

Финансов документооборот (изходящи и входящи фактури) с интеграция със SAP ERP

Съхраняването на голям обем от данни в системи като SAP ERP е не само скъпо, но влияe и на достъпността на системата, като понижава експлоатационните й характеристики. Управлението на всички тези данни и тяхното достъпване може да създаде доста проблеми, особено когато данните трябва да бъдат изведени от интензивно използвани бази данни или от консервирани, изведени от експлоатация приложения.

Бизнес Мениджмънт Системс предлага решения на база на платформа DOCUMENTUM.

Чрез реализирана интеграция между SAP ERP и DOCUMENTUM, основните финансово - счетоводни документи (договори, входящи и изходящи фактури, отчетни документи и др.), обработвани в SAP ERP се въвеждат и съхраняват в DOCUMENTUM. Потребителите на SAP ERP, непосредствено от клиентското си работно място достъпват електронния образ на документите, които се съхраняват в DOCUMENTUM.

 

Ползи и предимства

 • Намаляване на разходите
 • Оптимизиране на процесите

Наши клиенти

 • ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
 • ЛУКОЙЛ Технолоджи Сервисиз България
 • PETROTEL-LUKOIL Romania
 • LUKOIL Romania