ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Human Resource Management

Системи за управление на човешки ресурси (HRM)

Human Resource Management (HRM) - автоматизирани системи за управление на персонала. В сравнение с традиционните системи за автоматизация на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата, HRM системата притежава разширена функционалност. Освен отчетните (кадрова отчетност, щатно разписание, документооборот, отчитане на работното време и отпуските, пенсионна отчетност и др.) и разчетни (работни заплати, данъци и осигуровки, надбавки и комисионни и т.н.) направления, обработващи количествени данни, подобни системи включват също направление, предназначено за работа с качествените показатели на персонала.

Ползи и предимства от внедряването на HRM системи

 • Управление на разходите - планиране и оптимизация на разходите за персонала
 • Ефективно управление на бизнес-процесите в областта на човешките ресурси - вземане на кадрови решения, поддържане на актуално щатно разписание, изчисляване на работни заплати, разработка на схеми за мотивация и други
 • Спазване на всички нормативни изисквания - съответствие на процесите за управление на персонала с изискванията на нормативната база, както и адекватно ниво на управление на риска
 • Увеличаване стойността на човешкия капитал - разработване на поощрителни програми и схеми за мотивация на персонала

HRM системи и БМС

Бизнес Мениджмънт Системс има опит във внедряването и поддръжката на системи за управление на човешки ресурси.

 

Системите автоматизират следните бизнес процеси

 • Администриране на служители
 • Планиране и управление на отсъствията
 • Управление на графици, смени и режими на работа
 • Планиране и администриране на квалификации и обучения
 • Управление на заплащането
 • Управление на работни места и имущество
 • Планиране на ресурси и бюджетиране на разходи
 • Изготвяне на аналитични справки и отчети

За целите на финансовата и счетоводна отчетност, системите лесно се интегрират с други системи за управление на бизнеса (като SAP ERP).